Saavutettavuus – Kohti yhdenvertaisempaa verkkoa

,

Saavutettavuus on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen aihe, vaikka se on tehnyt tuloaan jo vuosia. Ajankohtaisuudesta huolimatta, siitä ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa niillä tahoilla, joita laki velvoittaa. Siitä syystä päätin kirjoittaa lyhyen yhteenvedon. 

Saavutettavuus auttaa kaikkia verkon käyttäjiä, mutta sen pääasiallinen tarkoitus on auttaa niitä, joilla on jonkinlaisia rajoitteita käyttää verkkoa normaalisti. Rajoitteita voivat olla mm. sokeus ja heikkonäköisyys, kuurous ja huonokuuloisuus, oppimisvaikeudet, kognitiiviset rajoitteet, liikuntakyvyn rajoitteet, puhevaikeudet, valoherkkyys sekä niiden yhdistelmät. 

Ongelma ei suinkaan koske vain pientä osaa väestöä vaan pelkästään Suomessa on jo noin miljoona ihmistä, joilla esiintyy joitakin edellä mainittuja rajoitteita. Viime vuosina tähän ongelmaan on kuitenkin pyritty saamaan ratkaisu poliittisella tasolla.

Saavutettavuusdirektiivi

Euroopan unionin asettama saavutettavuusdirektiivi, joka tuli voimaan 22.12.2016, kokoaa yhteen kriteerit ja minimivaatimukset verkkopalveluille käyttäjien eriarvoisuuden poistamiseksi. Näin jokaisella verkon käyttäjällä on yhtäläiset mahdollisuudet lukea ja käyttää verkon sisältöä. Direktiiviä vastaava laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui voimaan Suomessa 1.4.2019. 

Saavutettavuusohjeistus

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), eli saavutettavuusohjeistus on W3C:n ylläpitämä kansainvälinen virallinen ohjeistus verkkosivustojen ja -sisältöjen saavutettavuudesta. Ensimmäinen versio ohjeistuksesta julkaistiin vuonna 1999 ja nykyinen WCAG-ohjeistuksen versio 2.1 vuonna 2018. WCAG-ohjeistus toimii Suomessa saavutettavuuslainsäädännön pohjana. 

Ohjeistukseen kuuluu yhteensä 13 ohjetta, jotka on jaettu neljään periaatteeseen; havaittavaan, hallittavaan, ymmärrettävään ja lujatekoiseen. Ohjeet puolestaan sisältävät kaikkiaan 78 onnistumiskriteeriä, jotka lisäksi luokitellaan kolmeen tasoon; A, AA sekä AAA. Tasoilla erotellaan kriteerit sen mukaan mitä tasoa verkkosivuston saavutettavuuden halutaan noudattavan. Suomessa saavutettavuuslainsäädännön mukaisesti esimerkiksi julkishallinnon verkkosivustojen on täytettävä kaikki A- ja AA-tason kriteerit. Verkkosivustojen, joiden pääasiallisena kohderyhmänä on kehitysvammaiset, on puolestaan syytä noudattaa AAA-tason kriteerejä.

Keitä laki velvoittaa?

Suomessa laki koskettaa julkisen hallinnon omistamia verkkosivustoja sekä mobiilisovelluksia. Pääasiassa laki velvoittaa viranomaisen asemassa toimivat organisaatiot muuttamaan verkkosivustot ja mobiilisovellukset vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia.

Viranomaisten lisäksi laki vaatii julkisoikeudellisten laitosten ja joidenkin järjestöjen verkkosivustojen olevan saavutettavia aikatauluvaatimuksen mukaisesti. Näiden lisäksi myös erityisavustusta saavat verkkopalvelut, tietyin ehdoin, ja osa yksityisestä sektorista, kuuluvat lain piiriin.

Suurimpana kohderyhmänä laki vaikuttaa julkisoikeudellisiin laitoksiin. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta arvioi onko organisaatio julkisoikeudellinen laitos vai viranomainen käyttäen hankintadirektiivin ja hankintalain määritelmää. Yksinkertaisesti sanottuna, jos organisaatio on hankintalain mukainen hankintayksikkö, sen täytyy noudattaa lain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia. 

Lain toteutuksen aikataulutus Suomessa

Saavutettavuusvaatimusten toteutumista ei kuitenkaan voida vaatia tapahtuvan hetkessä, vaan siksi on määritelty, että muutos tapahtuu portaittain. Ensimmäinen määräaika 23.9.2019 koskettaa verkkopalveluita, jotka on julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen. Määräajan jälkeen sivustojen on läpäistävä saavutettavuusvaatimukset.

Ennen 23.9.2018 julkaistuilta verkkopalveluilta puolestaan vaaditaan, että ne täyttävät saavutettavuusvaatimukset viimeistään 23.9.2020. Mobiilisovelluksille on annettu 9 kuukautta enemmän aikaa, eli niiden on täytettävä vaatimukset 23.6.2021. Verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten lisäksi takaraja saavutettavuudelle on annettu myös PDF-tiedostoille sekä organisaatioiden intranetpalveluille. Intranet-palveluita ei tarvitse kuitenkaan uusia vain saavutettavuuden takia, jos ne on julkaistu ennen 23.9.2018.

Groteskilla vahva osaaminen saavutettavuudesta

Groteskilta löytyy kokemusta saavutettavien sivustojen suunnittelusta ja toteuttamisesta jo useamman sivuston verran. Tämän lisäksi Sami kirjoitti viime syksyn aikana diplomityön aiheesta “WordPress-verkkosivuston saavutettavuus – Saavutettavan teeman kehitys”, josta sisältöä löytyy lähes 50 sivun verran.

Autamme sinua mielellämme saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tule käymään juttelemassa lisää tai laita viestiä!